تیکت های من

[tickets]

کانال تلگرام گنج

گروه بحث عمومی

گروه اسکالپ

گروه اقتصاد ایران